làm việc bằng cả trái tim

CHUYỂN ĐỘNG

0

Xe máy phóng qua

Tiếng chém vào không khí

Roẹt

Vụt 1

Vụt 2

Vụt 3

Bùm chíu 1

Bùm chíu 2

Chém

Đâm

Nảy lên 1

Nảy lên 2

Nảy lên 3

Nảy lên 4

Bay qua 1

Bay qua 2

Bay qua 3

Bay qua 4

Bay qua 5

Bay qua 6

Bay qua 7

Bay qua 8

Bay qua 9

Leave A Reply

Your email address will not be published.